Nghiệp vụ thiết kế xây dựng

Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt, Báo cáo kết quả khảo sát XD bước thiết kế cơ sở, các số liệu bổ sung về khảo sát XD và các điều kiện khác tại địa điểm XD phục vụ bước thiết kế kỹ thuật 

Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình

1. Thiết kế kỹ thuật


Căn cứ để lập thiết kế kỹ thuật:

 

1.Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư  xây dựng công trình (XDCT) được phê duyệt; 

2.Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bước thiết kế cơ sở, các số liệu bổ sung về khảo sát xây dựng và các điều kiện khác tại địa điểm xây dựng phục vụ bước thiết kế kỹ thuật;

3.Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

4.Các yêu cầu khác của chủ đầu tư.

 

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật phải phù hợp với thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng được duyệt, bao gồm:

 

1.Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư XDCT, nhưng phải tính toán lại và làm rõ phương án lựa chọn kỹ thuật sản xuất, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư;

2.Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính đảm bảo đủ điều kiện để lập dự toán, tổng dự toán và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình XD;

 3.Dự toán, tổng dự toán XDCT. 

 

2. Thiết kế bản vẽ thi công 


Căn cứ để lập thiết kế bản vẽ thi công:

 

a) Nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt;

b) Các tiêu chuẩn XD và chỉ dẫn kỹ thuật được áp dụng;        

c) Các yêu cầu khác của chủ đầu tư.

 

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm:

 

a) Thuyết minh phải giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để người trực tiếp thi công XD thực hiện theo đúng thiết kế;

b) Bản vẽ phải thể hiện chi tiết tất cả các bộ phận của công trình, các cấu tạo với đầy đủ các kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công XDCT;

c) Dự toán thi công XDCT. 

 

3. Yêu cầu về quy cách hồ sơ thiết kế XDCT 

 

- Bản vẽ thiết kế XDCT phải được thể hiện theo các tiêu chuẩn XD. 

- Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra cứu và bảo quản lâu dài.

 

4. Nghiệm thu hồ sơ thiết kế XDCT 


- Sản phẩm thiết kế trước khi thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các bản vẽ thiết kế giao cho nhà thầu thi công XD. Biên bản nghiệm thu hồ sơ thiết kế XDCT được lập theo mẫu quy định.

- Căn cứ nghiệm thu hồ sơ thiết kế XDCT:

a) Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế XDCT;

b) Nhiệm vụ thiết kế, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt;

c) Quy chuẩn, tiêu chuẩn XD được áp dụng;

d) Hồ sơ thiết kế XDCT gồm thuyết minh, bản vẽ và dự toán, tổng dự toán.

 

Nội dung nghiệm thu:

 

a) Đánh giá chất lượng thiết kế;

b) Kiểm tra hình thức và số lượng hồ sơ thiết kế XDCT.

- Tùy theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình XD, chủ đầu tư được thuê tư vấn để thực hiện thẩm tra thiết kế và phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra. Trường hợp thiết kế không bảo đảm yêu cầu theo hợp đồng thì nhà thầu thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra thiết kế.

- Nhà thầu thiết kế XD chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế XDCT và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn XD, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình XD và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại. 

 

5. Thay đổi thiết kế XDCT


Thiết kế XDCT đã phê duyệt chỉ được phép thay đổi khi:

 

a) Dự án đầu tư XDCT được điều chỉnh có yêu cầu phải thay đổi thiết kế;

b) Trong quá trình thi công XDCT phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi thiết kế sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình, tiến độ thi công XD, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án.


Trường hợp thay đổi thiết kế bản vẽ thi công mà không làm thay đổi thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế cơ sở được duyệt thì chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công XD của chủ đầu tư được sửa đổi thiết kế. Những người sửa đổi thiết kế phải ký tên, chịu trách nhiệm về việc sửa đổi của mình.  

2015-06-15 17:50:093294
Bình luận của bạn:
  • Liên quan
Nghiệp vụ trong công tác giám sát hệ thống kỹ thuậtNghiệp vụ hành chính trong hoạt động xây dựngNghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trìnhNghiệp vụ An toàn trong gia công cốp pha

Bản quyền © 2005 Viện Quản Lý Đào Tạo & Dạy Nghề ESC
Địa chỉ: Số 12 Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
Điện thoại : +84(4) 36419720 - Fax: +84(4).36419719 - Email: info@escvn.org